IDEA IDO

Idea Ido 3 ติดกระเบื้องแบบไม้ฝา
Idea Ido 2 ปูกระเบื้องเป็นไม้ฝา
Idea Ido 4 ติดของหนักด้วยกาวพลังตะปู PL 600
Idea Ido 1 เหมาะกับบ้านทรงไทย
Idea Ido 5 สวยงามเหมือนไม้จริง
Idea Ido 10 ติดกระเบื้องกับผนังปูนโดยใช้กาวพลังตะปู PL 50
Idea Ido 9 ชักโครกเก่ากลายเป็นที่นั่งเล่นสุดคลาสสิค
Idea Ido 8 นำของเก่ามาตกแต่งให้เข้ากันได้อย่างลงตัว
Idea Ido 6 ชั้นหนังสือ และฉากกั้นทำจากกระเบื้อง โดยใช้กาวพลังตะปู PL 600